Επιχειρήσεις πρακτικής Χανίων

1.ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιλέξιμες ειδικότητες
Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου, επιλέξιμοι είναι οι παρακάτω ΚΑΔ:
10 Βιομηχανία τροφίμων
11 ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών
Σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
26 Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
37 Επεξεργασία λυμάτων
38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
85 Εκπαίδευση
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Επιλέξιμες ειδικότητες
Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας), επιλέξιμοι είναι οι παρακάτω ΚΑΔ:

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
Επιλέξιμες ειδικότητες
– Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
– Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ)
55 Καταλύματα
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες